Ergoterapeut søges til Pleje og Rehabilitering, Lystrup

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Om jobbet:

Pleje og Rehabilitering er et spændende område, hvor du møder borgerne i deres eget hjem. Vi arbejder både i det somatiske og det psykiatriske felt - så du kan blive udfordret på flere områder. Vi ønsker at skabe gode borgerforløb, der giver de bedste vilkår for, at borgerne oplever sammenhæng med udgangspunkt i deres ønsker, behov, ressourcer og potentialer. 

Som ergoterapeut i Pleje og Rehabilitering kommer du til at arbejde med rehabilitering, sundhedsfremme og forebyggelse - med afsæt i systematikken i Sundhed og Omsorgs Forløbsmodel.I hjemmeplejen vil der være særligt fokus på at vedligeholde borgers funktionsevne og forebygge tab af funktionsevne, men samtidig arbejder vi også med korterevarende trænings- eller rehabiliteringsforløb, hvis borgerne oplever et nyopstået tab af funktionsevne. Vi arbejder med Velfærdsteknologi, herunder Exorlive træningsapp. 

Borgerforløb i hjemmeplejen vil både omfatte mindre komplicerede forløb for borgere, der primært får støtte til praktiske opgaver eller mindre plejeopgaver og til komplicerede borgerforløb ift. terminale, kronikere og multisyge borgere. 

Vi arbejder tværfagligt med udgangspunkt i MSO´s strategi ”Styrket Rehabilitering”, hvilket betyder at vi har et øget fokus på rehabiliteringstilgangen for alle faggrupper. I Lystrup har vi inddelt byen i 3 geografiske teams og der er en terapeut tilknyttet hvert team. Du skal deltage i den ugentlige tværfaglige konference og støtte op omkring kompetenceudviklingen hos SOSU-personalet i det team du tilknyttes. Det sikrer en bedre overlevering til SOSU-personale, når du f.eks. afslutter et træningsforløb. Målet er et tættere samarbejde omkring de sundheds- og sygeplejefaglige ydelser samt et højere fokus på træning og rehabilitering. Vi arbejder med borger- og pårørendeoplæring. 

I teamet har vi også 2 fysioterapeuter og en sygeplejerske. Viceleder i teamet er også sygeplejerske og står for den sygeplejefaglige ledelse, herunder også kompetenceudvikling. I teamet spiller vi hinanden gode og arbejder bl.a. med kompetenceudvikling gennem følgeskab, sidemandsoplæring, sparring, supervision og undervisning. 

Vi ønsker i teamet at have en sund trivsel, høj faglighed, god opgaveglidning samt løbende kompetenceudvikling. På de tværfaglige konferencer, vender vi situationen hos udvalgte borgere. Dagligt er der mulighed tæt faglig sparring.

Vi har 9 tværfaglige medarbejdere, der arbejder i skiftende vagtlag – det bevirker, at vi har et godt samarbejde ind i aftenvagterne og er opmærksomme på hvordan borgernes døgnrytme er anderledes hen over døgnet, herunder hvornår de er mest friske og træningsparate. Det giver også øget mulighed for at møde pårørende.

 

Dine opgaver 

 • Du arbejder ud fra ergoterapeutiske teorier og metoder samt tværfaglige metoder med særligt fokus på at fremme hverdagslivets aktiviteter for det enkelte menneske. 
 • Du samarbejder omkring opgaveløsningen med dine kollegaer i teamet. Du har særligt fokus på at overdrage og understøtte ADL-indsatser til SOSU-personalet, når der er brug for det. Det kan f.eks. være at du tager nogle morgenbesøg med fokus på en badudredning og ADL-vurdering.
 • Mange ældre har dysfagi-udfordringer og derfor er dysfagi-udredning en del af dit arbejde. Vi har et tæt samarbejde med diætister og vi har en dysfagi-ansvarlig ergoterapeut i Distrikt Nord, som kan kontaktes ved behov for sparring. Vi har desuden obligatoriske basiskurser i dysfagi.
 • Du varetager rollen som forløbsansvarlig, når borgere, der er tilknyttet hjemmeplejen, oplever et nyopstået tab af funktionsevne og har brug for træning og rehabilitering. Som forløbsansvarlig har du ansvar for at skabe fremdrift og sammenhæng i borgerens forløb og medvirke til høj faglig kvalitet og borgersikkerhed.  Det foregår i et tæt samarbejde med borgeren, pårørende/netværk, kontaktpersonen og de øvrige fagpersoner i borgerens forløb – herunder også eksterne samarbejdspartnere som fx praktiserende læger. Du samarbejder desuden med kollegaer fra Sundhed og Omsorgs sundhedsenheder og tværgående enheder. 
 • Med din ergoterapeutfaglige viden, kompetencer og forståelse anvender du meningsfulde aktiviteter som middel til at fremme sundhed, forbygge aktivitetstab samt vedligeholde og udvikle aktivitetsformåen.
 • Du varetager vedligeholdende træning, genoptræning og rehabilitering ud fra SEL §86. 1, SEL §86.2, og SEL §83a – selvstændigt eller i tæt samarbejde med teamet i det enkelte borgerforløb. Det sker med udgangspunkt i borgerens behov – og på de tidspunkter, hvor borgeren har behovet.
 • Du arbejder systematisk med udredning af borgere, der oplever et nyopstået tab af funktionsevne. Du inddrager relevante test og målemetoder, formulerer mål for borgers forløb i samarbejde med borger, planlægger borgers forløb og indsatser og foretager løbende opfølgning på borgers forløb.
 • Vi har et stort fokus på rengøringsudredninger, så vi sikrer at de rette borgere får hjælp til rengøring. De der kan selv, kan f.eks. styrkes gennem træning, struktur eller kompenserende hjælpemidler såsom robotstøvsuger. 
 • Du skal varetage relevant kompetenceudvikling af medarbejderne ift. borgernes behov for understøttelse i den rehabiliterende tilgang - både i det team, du tilknyttes, men også generelt i teamet. Medarbejderne vil være opsøgende på sparring.
 • Du skal lave ergoterapi, men facilitere til et øget tværfagligt samarbejde. Du vil derfor opleve at faggrænserne kan være flydende og der vil være overlap mellem ergo- og fysioterapeutiske opgaver, ligesom der vil være overlap mellem de ergoterapeutiske og sosu-relaterede opgaver. 

 

Kandidatens profil:

Hvem er du?

 • Du er uddannet ergoterapeut
 • Du har erfaring med at arbejde rehabiliterende med fokus på sundhedsfremme og forebyggelse
 • Du mestrer ergoterapeutiske teorier og metoder samt tværfaglige metoder
 • Du motiveres af at understøtte borgerne i at vedligeholde deres funktionsevne, så de kan blive ved med at være selvhjulpne længst muligt
 • Du kan lide at indgå i relationer med borgere og pårørende, og følge borgernes udvikling
 • Du ser styrkerne ved at indgå i et tværfagligt samarbejde omkring borgerforløb
 • Du må meget gerne være udadvendt og have god humor
 • Du har gerne kørekort
 • Resten finder vi ud af, når vi møder dig
 • Du er motiveret for at arbejde med ældre og forebygge/bremse funktionsfald
 • Du er psykisk robust og kan stå i periodisk svært samarbejde med borgere eller pårørende
 • Du er åben i din kommunikation - byder ind og ytrer holdninger, fagligt og personligt
 • Du er god til at koordinere, holde overblik og prioritere opgaver
 • Du er fleksibel og kan ændre planer hen over en arbejdsdag

 

 

Derfor skal du vælge os:

Vi giver dig en grundig introduktion til stillingen, hvor den første tid bl.a. bliver følgeskab med dine nye kollegaer og undervisning ved vores kompetenceudviklende medarbejdere. Der vil desuden være nogle kurser og e-læringskurser, som er obligatoriske for dig at deltage i.

 

 

Om afdelingen:

 • Du har den organisatoriske og ledelsesmæssige tilknytning til Lystrup hjemmepleje, hvor du er ansat, og hvorfra du dagligt møder ind og samarbejder tæt med teamets øvrige medarbejdere om at sikre de bedste tværfaglige forløb omkring borgerne.
 • Teamet har haft en udførende ergoterapeut og fysioterapeut ansat siden oktober 2021. Der er en udførende/kompetenceudviklende fysioterapeut ansat og vi forventer at terapeuterne har et tæt samarbejde om at sikre kompetenceudvikling af sosu-personalet f.eks. i forbindelse med overlevering af opgaver og sparring vedr. diagnoser og tilgange til borgerne. 
 • Både teamets ressourcekoordinator og leder er ergoterapeuter
 • Du vil indgå i et mindre samarbejdsnetværk samt i et opgavefællesskab med ergo- eller fysioterapeuter fra andre hjemmeplejeteams i distrikt Nord. Du vil derfor både løse opgaver i dit eget hjemmeplejeteam og i de andre hjemmeplejeteams, der indgår i samarbejdsnetværket.
 • Teamet er et solidt team med mange faglige kompetencer og en stor velvillighed i både samarbejde omkring borgerne og hjælpe på tværs af fag. Derudover er der en god humor og ofte kage.
 • Vi holder til på Lystrup centervej 78, Sønderskovhus.

 

Løn og ansættelsesvilkår: 

Stillingen ønskes tiltrådt 01.05.22 – eller efter aftale. Gerne tidligere, da stillingen er ledig nu.

Stillingen er på 30-37 timer/uge.

Vi gør opmærksom på, at stillingen ligger inden for det døgndækkede område. P.t. forventes tjenesten fortrinsvis at være i dagvagt, men der er weekendvagt hver 4. uge (p.t. kun lørdag). Det forventes at du har 1-2 aftenvagter pr. måned

 

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og efter konkret forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

 

Hvis du vil vide mere: 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Anja Dissing, leder i hjemmeplejen i Lystrup på 87138947 / andih@aarhus.dk 

 

Ansøgning: (obligatorisk afsnit)

Klik på ”søg jobbet” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning. 

 

Ansøgningsfristen er den 20.03.24.

Vi forventer at afvikle jobsamtaler den fredag d. 22.03.23 mellem kl. 10.00-14.00. 
 

I Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har vi en generel politik om, at der ved ansættelser indhentes referencer og evt. straffeattest. Du må derfor forvente at blive anmodet herom, hvis vi tilbyder dig stillingen. (obligatorisk afsnit)

  
Om Sundhed og Omsorg og Aarhus Kommune: 
Aarhus Kommune betragter mangfoldighed som en ressource og opfordrer derfor alle - uanset alder, køn, handicap, livsstil, religion eller etnisk tilhørsforhold - til at ansøge stillingen.

Aarhus Kommune er en af Jyllands største arbejdspladser, hvor 28.000 professionelle og passionerede kollegaer hver dag arbejder for at gøre visioner til virkelighed og skabe værdi for borgere og samfundet omkring os. Vi er en arbejdsplads, der vægter faglighed og samarbejde højt og vi tror på, at vores forskelligheder er med til at gøre Aarhus for en god by for alle. Sammen arbejder vi for en bæredygtig og inkluderende by, hvor både ansatte, borgere, virksomheder og naturen kan trives og blomstre. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aarhus Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Aarhus Kommune, Lystrup Centervej 78, 8520 Lystrup

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 20-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6006227

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet